Všeobecný návod k instalaci a obsluze krbových kamen a krbových vložek, likvidace obalů a nakládání s odpady

Všeobecný návod k instalaci a obsluze krbových kamen a krbových vložek,

likvidace obalů a nakládání s odpady.

  

Zásadní požadavky:

  Je potřeba zajistit, aby celá sestava kouřovodu, tedy i spojovací kusy a komín, byla bezpečná z hlediska provozu a požární ochrany a aby ji bylo možné bezproblémově vyčistit.

  ÚDAJE O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY DLE ČSN 06 1008 - Krbová kamna (krbové vložky) musí být instalovány tak, aby byly dodrženy požadavky ČSN 06 1008, platné pro tato topná zařízení.

Při instalaci kamen (krbových vložek) musí být dodrženy normou stanovené minimální bezpečné vzdálenosti od jakýchkoliv předmětů, zhotovených z hořlavých hmot.

  Normou stanovená bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot se stupněm hořlavosti B, C1 a C2 je min. 200 mm.

Pro stupeň hořlavosti C3 a při neprokázání stupně hořlavosti podle ČSN EN 13501-1+A1 je nutno vzdálenost zdvojnásobit.

  Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-1ed.2. Při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (například při lepení linolea, PVC, při práci s nátěrovými hmotami a podobně) musí být spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu.

Poznámka: Krbová kamna (krbové vložky) musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od ostatního zařízení v místnosti.

  

Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot:

 

Stupeň hořlavosti stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti

A nehořlavé - žula, pískovec, betony těžké, pórovité, speciální omítky, cihly, keramické obklady

B nesnadno hořlavé - akumín, heraklit, sádrokarton, itaver

C1 těžce hořlavé - dřevo listnaté, překližka, sirkolit, tvrzený papír, umakart

C2 středně hořlavé - dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny

C3 lehce hořlavé - dřevovláknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

  

Umístění:

 Kamna (krbové vložky) smějí být umístěna pouze v místnostech a na místech, u kterých nehrozí z hlediska polohy, stavebních podmínek a způsobu využití žádná rizika. V místě instalace komínové vložky s pláštěm nesmějí být ve stěnách a ve stropech žádná elektrická vedení. V místnostech, kde jsou umístěna krbová kamna (krbová vložka) musí být k dispozici dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Podkladová plocha prostoru umístění kamen musí být konstruována takovým způsobem a musí být tak velká, aby mohlo být topeniště řádně provozováno.

 

Kamna a krbové vložky nesmějí být umístěny:

  na schodištích (kromě obytných domů, ve kterých jsou max. dva byty)

 na všeobecně přístupných chodbách

 v místnostech, ve kterých jsou zpracovávány, skladovány nebo vyráběny lehce vznětlivé nebo výbušné látky nebo směsi v takovém množství, že by při jejich vznícení nebo explozi nastalo nebezpečí

 v prostorách nebo bytech, které jsou větrány pomocí větracích zařízení nebo teplovzdušných topení pomocí ventilátorů, pokud není zajištěn přívod spalovacího vzduchu z venku přímo do kamen pomocí samostatného potrubí.

  

Prostorová výhřevnost

Respektujte údaje v technickém listě kamen (krbových vložek). Prostorová výhřevnost odpovídá za daných podmínek jmenovitému výkonu. Hodnoty se vztahují k místnostem, které odpovídají vyhlášce o tepelné ochraně. U místností, které mají větší objem než 200 m³ je potřeba provést výpočet spotřeby tepla.

  

Prostory umístění krbových kamen (krbových vložek) a přívod spalovacího vzduchu:

Prostory musí mít minimálně jedny dveře, které vedou do volného prostoru nebo okno, které lze otevřít nebo musí být propojeny s jinými takovými místnostmi. Počítají se pouze místnosti téhož bytu nebo využívané jednotky. Pokud to nestačí, musí mít místnost, kde jsou umístěna kamna potrubí:

  kterým je přiveden venkovní vzduch pro spalování přímo do kamen a které přivádí k topeništi minimální objem spalovacího vzduchu. Při připojení krbových kamen na venkovní vzduch musí být krbová kamna umístěna na podstavci dodávaném výrobcem krbových kamen (při dimenzování potrubí pro spalovací vzduch je třeba zohlednit odpory, a to platí zejména při instalaci oblouků, odboček, popř. u dlouhých potrubí).

 alternativně pro spalovací vzduch, které vede do volného prostoru a které přivádí k topeništi minimálně 360 m³/h spalovacího vzduchu na 1m² otvoru topeniště. Pokud se ve stejném spalovacím sdružení vyskytují ještě jiná topeniště, musí být k topným kamnům přiváděno minimálně 540 m³ spalovacího vzduchu na 1 m² otvoru topeniště a k ostatním topeništím kromě toho minimálně 1,6 m³ spalovacího vzduchu za hodinu a na každý kW celkového jmenovitého tepelného výkonu při početním rozdílu tlaků minimálně 4 Pa oproti volnému prostoru (vyjmuta jsou topeniště, která se nacházejí v prostorách, která jsou nezávislá na vzduchu v místnosti, nepotřebují kouřovod, nebo která se nacházejí v prostorách, kterými nemůže být ohrožena provozní bezpečnost topných vložek). Je doporučeno přivádět spalovací vzduch přímo do hrdla spotřebiče. V souladu s místním stavebním řádem je třeba uspořádat potrubí na spalovací vzduch v budovách s více než dvěma plnými poschodími a potrubí na spalovací vzduch, která přemosťují protipožární stěny takovým způsobem, aby nemohl být oheň a kouř přenášen do dalších pater nebo požárních úseků.

Pro stanovení rozměrů přívodního potrubí spalovacího vzduchu je nutné vycházet z údajů v technickém listě spotřebiče - pro odbornou pomoc se obraťte na svého kominického mistra nebo kamnáře!

   

Vhodný komín:

Kamna (krbová vložka) musí být připojena do komína podle ČSN 73 4201. Připojení musí být provedeno se souhlasem kominického podniku. Komín musí být přímočarý, suchý, nejlépe vyvložkovaný šamotovými nebo nerezovými tvarovkami. Pokud by měla být kamna (krbová vložka) připojena k již existujícímu komínu, je třeba jej vyčistit a kominík musí zkontrolovat jeho těsnost a stav. Kominík kromě toho zkontroluje, jestli je komín vhodný pro připojení krbových kamen (krbové vložky). Pokud komín ještě neexistuje, popř. existující komín není vhodný, rozměry nově zřizovaného komína musí odpovídat údajům v technickém listě. Nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 5m, počítáno od zděře odvodu spalin. V jednotlivých případech je možno připojit i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 5m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojení dostačující. Kamna (krbová vložka) musí mít vlastní samostatný komín.

  

Podlaha pod a před kamny (krbovou vložkou):

Podlaha z hořlavého materiálu před a pod kamny musí být chráněna nebo nahrazena dostatečně silnou vrstvou z nehořlavého materiálu. Minimální rozměry této nehořlavé plochy jsou: 800mm ve směru kolmém na otevíratelnou stěnu (a 400mm ve směru souběžném s touto stranou).

  

Komínová přípojka:

Pokud stávající komín nemá pro kamna (krbovou vložku) vhodný připojovací tvarový kus, je třeba zřídit dodatečnou přípojku. Výška komínové přípojky vyplývá z řádně umístěných kamen, nasazeného kolena kouřovodu a spojovacího kusu – měřeno od horní hrany nosné desky do středu spojovací trubky v oblasti vstupu připojovacího místa.

  

Připojení kamen (krbové vložky):

Po přípravě lze kamna (krbovou vložku) přisunout a připojit pomocí spojovacích kusů na komín. Do komínového průduchu jsou kamna (krbová vložka) napojena ocelovým kouřovodem o maximální délce 1,5 m. Na odtahovém hrdle kouřové komory musí být kouřovod pojištěn kolíkem nebo závlačkou proti samovolnému sesmeknutí. Pokud spojovací kus prochází stavebními díly s hořlavými stavebními materiály (např. ochrannými stěnami), je třeba přijmout ochranná opatření dle ČSN 06 1008.

Není přípustné do připojení ke komínu vkládat žádná přídavná zařízení neschválená výrobcem.

 Kouřovod je nutno proti otočení a sesmeknutí zajistit šroubem nebo nýtem (kolíkem).

 

Přívod venkovního vzduchu pro spalování do krbových kamen (krbové vložky)

Většina krbových kamen (krbových vložek) je uzpůsobena, pro přímé napojení externího spalovacího vzduchu. Hrdlo, o průměru daném průměru, pro napojení přívodního potrubí vyúsťuje na spodní nebo zadní straně kamen (krbové vložky). Přívod napojení venkovního vzduchu pro spalování musí být co nejkratší a musí v něm být co nejméně ohybů. Při použití delší vzdálenosti (maximálně však 5 m) a více ohybů je třeba brát v úvahu odpor vzduchu, který vzniká třením o stěny trubky.

Vhodné palivo:

 Kamna (krbová vložka) mohou být provozovány nejčastěji s následujícími palivy:

  • suché dřevěné špalky v přírodním stavu (maximální objemová vlhkost 20%)

  • dřevěné brikety 

 

Druh paliva a jeho množství na jedno přiložení je závislé na doporučení výrobce!

JEN SUCHÉ DŘEVO UVOLŇUJE PŘI HOŘENÍ MÁLO ŠKODLIVIN!!!

Vlhkost paliva by neměla být nikdy vyšší než 20%!!! 

Krbová kamna (krbové vložky) nejsou určená ke spalování odpadu!!!

  

Přívod spalovacího vzduchu:

Při provozování zařízení je třeba dbát na to, aby bylo do spotřebiče přiváděno zvenku dostatečné množství vzduchu. Provedená opatření pro přívod spalovacího vzduchu se nesmí měnit. Je třeba zajistit, aby byly potřebné přívody spalovacího vzduchu během provozu topeniště otevřené.

 

Protipožární ochrana v oblasti sálání:

Před otvorem topeniště směrem dopředu a do stran se nesmějí až do vzdálenosti 80 cm nacházet žádné hořlavé stavební díly (např. nábytek, koberce, květiny, atd.).

 

Ochrana před popáleninami:

Dbejte bezpodmínečně na to, že topná tělesa, která jsou v provozu, mají horké povrchy, popř. rukojeti. Při obsluze krbových kamen (krbové vložky) používejte přiloženou ochrannou rukavici. V oblasti sálání (80 cm) byste se měli zdržovat pouze při přikládání paliva, v případě delšího pobytu může dojít k popálení pokožky. Ke kamnům (krbové vložce), která jsou v provozu, je třeba zabránit přístupu dětí.

 

Používání a uvedení do provozu:

Kamna (krbové vložky) jsou určena ke spalování suchých dřevěných polen s obsahem vody max. 20% suché hmotnosti. Dřevěná polena by měla být skladována 2 roky na vzdušném a suchém místě. Používání nadměrně mokrého dřeva vede k nadměrnému vytváření kouře s obsahem dehtu a kondenzátu, následkem čehož může dojít k poškození komína - především však dochází k nadměrnému znečištění zařízení a životního prostředí.

Dřevo je silně odplyňující palivo a potřebuje proto mnoho vrchního (sekundárního) vzduchu. Regulace pomocí pomalého nebo trvalého hoření není s tímto druhem paliva možná. Topný výkon při spalování dřeva je určován zásadně přikládaným množstvím. Spalování správně vysušeného dřeva je nejhospodárnější a nejekologičtější, protože výhřevná hodnota čerstvého dřeva je podstatně nižší než dřeva vysušeného.

Co se týče spalování odpadů, zejména umělých hmot, obalů, natřeného a ošetřeného dřeva, je to pro váš spotřebič škodlivé a kromě toho je to zakázáno na základě zákona o emisích. Roští, papír a drobné dřevo se smí používat pouze k zatápění.

Nepoužívejte nikdy k zatápění lehce hořlavé tekutiny jako benzín, líh a neskladujte podobné tekutiny v blízkosti vašch kamen!!!

 

První uvedení do provozu:

Při prvním uvedení do provozu (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu v provozu) musí být kamna (krbová vložka) provozována pouze při mírném výkonu, aby se zabránilo možnému poškození následkem příliš rychlého nárůstu teploty. Při prvním zatopení dochází následkem vytvrzování povrchové úpravy ke vzniku zápachu a kouře. Místnost by měla být při prvním uvedení do provozu dobře větrána.

Před prvním zatopením zkontrolujte, zda jsou všechny vyjímatelné části kamen (deflektor, vyzdívka, popelník, rošt) usazeny ve správné poloze – dle technického listu.

  

Zatopení:

Přikládání paliva do kamen (krbové vložky) se provádí dvířky topeniště. Položte na dno topeniště nejprve 2 středně velká polena a na ně křížem dřevěné třísky (max. 1,5 kg dřeva). Navrch vložte povrchově neošetřený papír nebo podpalovač, pokryjte roštím nebo třískami a nakonec položte drobné dřevo. Zapalte a nechejte oheň rozhořet (plně otevřený přívod vzduchu). Když se oheň dobře rozhoří seřiďte regulací potřebný přívod vzduchu pro optimální výkon spotřebiče. Po vyhoření paliva, ve fázi kdy je ještě v krbu vysoký žár přiložte.

 

Optimální množství paliva je uvedeno v technickém listě.

V důsledku přetěžování kamen dojde k nezvratným změnám na kamnech!

Při přetěžování spotřebiče zaniká nárok na záruku spotřebiče!

 

 šamotové (carconové, vermikulitové) díly je nutno zahřívat velmi pozvolna. Prudké změny teplot mají za následek popraskání dílů. Trhliny v šamotu však nemají vliv na jeho funkčnost.

 Je velmi důležité dodržet doporučený palivový tok a používat pouze suché dřevo (max. 20% vlhkosti), jinak dochází k nesprávnému hoření, tvarovky v topeništi jsou přetěžovány, množství popela je příliš velké a není dokonale spálen.

 

  Opotřebitelné díly: 

Vadou výrobku není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.
Ze záruky za jakost je vyloučeno opotřebení věci a dílů vyžadujících pravidelnou výměnu a vyplývající z životnosti dílu samotného.
Opotřebitelné díly a prvky podléhající opotřebení jsou zejména díly v přímém kontaktu s ohněm, jako např.:
- všechny části vyzdívky spalovací komory – šamotové, vermikulitové, betonové cihly a jiné obložení
- veškerá těsnění jakéhokoliv druhu
- rošty, zarážky, stojaté rošty z ocelového plechu, šedé litiny nebo jiných materiálů
- ovládací prvky jako kliky dvířek, posuvné kliky, regulátory vzduchu, šoupátka, ovladače roštů, natřásací tyče roštu nebo jiné pohyblivé prvky, mechanicky namáhané zkrutné,
tažné pružiny (nebo jiné prvky)
- výsuvný, vysokozdvižný mechanismus – v případě nedodržení montážních pokynů anebo následkem přehřátí napínacích kladek, pojezdových kolejnic a ložisek.
- povrchová úprava výrobku a změna barvy v důsledku tepelného namáhání nebo přetížení výrobku
- sklo, sklokeramika, skleněné dekorativní prvky, dekorační potisk skla (nebo jiné prvky)
- povrchové optické změny a zabarvení skla, sklokeramiky způsobené různým tepelným zatížením, způsobené plameny nebo turbulencí proudění vzduchu nebo plynu

 

Nejčastější závady:

 

 Prasknutí roštu nebo jiné části – známka přetěžování kamen

 Prohnutí volně vyměnitelných dílů – opět se jedná o zjevné přetížení kamen

 Prasklina v šamotu (carconu, vermikulitu) – není vadou materiálu, ale vlivem špatného způsobu používání spotřebiče

 Bubliny (puchýře) ve skle – důsledek tepelného přetížení spotřebiče

 

Pozn.  U kachlových kamen tradiční technologie výroby kachlů ve spojitosti s použitím transparentní glazury vede k výskytu drobných mikroskopických trhlin v glazuře tzv. „harisu“ což není považováno za vadu, ale je žádoucí a tudíž není důvodem k reklamaci. Tzv. „haris“ popisuje a definuje norma ČSN 724710.

 

K přetížení kamen dochází přidáváním příliš velkého množství paliva!

Doporučený hodinový palivový tok je uveden v technickém listě pro daný typ spotřebiče!

 

Nastavení přívodu vzduchu při uzavřeném provozu:

Kamna (krbová vložka) mají regulaci přívodu vzduchu. Touto regulací regulujete přívod spalovacího vzduchu do primární komory, přívod spalovacího vzduchu do sekundárního kanálu i čistící vzduch předního skla.

 

Přikládání paliva:

Vedle použití vhodného paliva a dostatečného tahu komína má na čistotu skla dvířek velký vliv také způsob obsluhy kamen. V této souvislosti doporučujeme přikládat jen jednu vrstvu paliva na žhavý základ. Dvířka topeniště po přiložení paliva opět zavřete. Následně otevřete šoupátko regulace vzduchu, abyste pokud možno zkrátili časové období do vznícení paliva. Jakmile se palivo rozhoří, můžete opět šoupátko regulace vzduchu vrátit do původní polohy.

 

POZOR: NIKDY PRUDCE NEZAVÍREJTE A NÁSLEDNĚ NEOTVÍREJTE PŘÍVOD VZDUCHU, MŮŽE DOJÍT K VÝBUCHU NAHROMADĚNÝCH NESPÁLENÝCH PLYNŮ!

 

Přikládejte do topeniště pouze jednu vrstvu paliva tak, aby nepřesahovalo jeho přední část. Přikládejte nanejvýš povolené množství paliva. Kamna nesmí být provozována s žádným jiným palivem, než je uvedeno v návodu.

 

Vybírání popelu:

Po delším provozu, minimálně jedenkrát denně, je třeba pomocí pohrabáče odstranit popel skrz rošt (pokud se jedná o roštové topeniště) do popelníku a popelník je třeba vysypat. Nejlépe se to provádí ráno při relativně chladném stavu krbu. Dbejte prosím na to, abyste popelník vyprazdňovali zpola naplněný, aby vrstva popelu nenarostla příliš blízko roštu. Pokud je rošt zespodu zakryt vrstvou popela, hrozí riziko poškození klapky regulace vzduchu vniknutím popelu a nespálených zbytků. Popel ze dřeva je možné kompostovat a používat jako hnojivo. U bezroštových topenišť dbejte prosím na to, abyste ohniště vybírali tak, aby vrstva popela nenarostla příliš blízko hraně dvířek. Pokud je ohniště zakryto vrstvou popelu, hrozí riziko vypadnutí žhavých zbytků z krbu.

 

Před vybíráním popelu se vždy přesvědčte, jestli v popelu nejsou zbytky uhlíků. I ve studeném popelu se mohou nacházet zbytky žhavých uhlíků, což může mít za následek požár v odpadové nádobě.

  

Čištění a ošetřování:

Minimálně 2x za sezónu, v případě potřeby i častěji, byste měli vaše kamna ve studeném stavu vyčistit a ošetřit. Přitom byste měli odstranit usazeniny popela v kouřovodu a na deflektorech. Je možné při čištění deflektory vyjmout. Po vyčištění je opět pečlivě vraťte na stejné místo. Nečistoty ze skla odstraníte nejlépe pomocí k tomu určeného speciálního čistícího prostředku (nepoužívejte žádné čisticí prostředky s brusnými účinky, protože by došlo k poškození skla škrábanci).

  

Pozor! Čisticí prostředky na sklo dvířek topeniště obsahují agresivní látky – zabraňte styku čističe s dveřmi, těsněním a lakovanými částmi spotřebiče – mohlo by dojít k jejich poškození.

 

  

Balení krbových kamen (krbových vložek) a jejich likvidace

Krbová kamna (krbové vložky) jsou dodávána na dřevěné přepravní paletě většinou včetně ochranného dřevěného latění nebo v ochranné kartonové bedně. Samotná kamna (krbové vložky) jsou zabalena v PE folii a jsou připevněna k paletě.

  

Z hlediska odpadů je možná následná likvidace obalu:

  dřevěnou paletu a latění lze rozebrat a spálit (viz. první zátop) nebo odevzdat do sběrného dvora

 PE folie dát do kontejneru na tříděný odpad k tomu určenému (žlutý kontejner) nebo odevzdat do sběrného dvora

 papírové kartony dát do kontejneru na tříděný odpad k tomu určenému (modrý kontejner) nebo odevzdat do sběrného dvora

  

Likvidace krbových kamen (krbových vložek)

V případě likvidace dosloužilého spotřebiče se vyzdívka topeniště, sklo a těsnění odevzdají do sběrného dvora stejně tak i keramické, kamenné a kachlové obklady. Zbytek krbových kamen (krbové vložky) – tj. plechový (litinový) korpus a plechové opláštění spolu s litinovými díly je možné odevzdat do sběrny kovových odpadů nebo do sběrného dvora.

 

Pro instalaci krbových kamen (krbových vložek) vždy doporučujeme využít služeb odborné firmy, která má oprávnění k provádění prací v oblasti kominictví, kamnářství.

 

POZN. Návod k obsluze dodávaný společně se spotřebičem přímo od výrobce je nadřazený tomuto všeobecnému návodu a je nutné se vždy řídit pokyny výrobce.